Privacy verklaring Omiga

Wat is een privacy verklaring?

Op basis van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is Omiga als Verwerkingsverantwoordelijk verplicht u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

In deze verklaring wordt onder meer uitgelegd waarom uw persoonsgegevens worden verzameld, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wie zijn wij?          

Omiga heeft als doelstelling om iedereen te begeleiden bij het bereiken van een optimale gezondheid door middel van een OrthoMoleculair Individueel GezondheidsAdvies. Omiga is gevestigd aan de Betsy Perkstraat 92, 2135 HP te Hoofddorp. Omiga`s therapeut Wim Burggraaff is lid van de beroepsvereniging MBOG, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 51619504) en geregistreerd bij het register voor zorgverzekeraars (AGB-code: 90-045552).

Welke gegevens verwerken wij van u?

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Medische gegevens
  • Voedingsgewoonten

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. De door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, voedingsgewoonten, etc. zijn de basis van het dossier. NAW-gegevens en contactgegevens dienen o.a. voor het maken van facturen en communicatie via telefoon of email. Medische gegevens, leeftijd, eet- drink en rookgewoonten zijn noodzakelijk om te komen tot een juiste behandeling.  Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand , gegevens van de energetische testen en behandelingen die tijdens een consult plaats vinden.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Als organisatie mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door Omiga is de overeenkomst, in de praktijk is dit het anamneseformulier dat u (heeft) ondertekend.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard conform de wettelijk bewaartermijn van 20 jaar (WGBO).

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omiga neemt voldoende maatregelen om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat Omiga:

  • Zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw behandelend therapeut is de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • Uw gegevens worden beveiligd bewaard (binnen de EER).
  • Uw gegevens niet zichtbaar en/of openbaar maakt en zonder uw toestemming aan derden verstrekt (bv indien een zorgverzekeraar inzage zou willen hebben)

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons melden.

U kunt hiervoor een mail sturen naar info@omiga.nl

Website en cookies

Bezoekt u onze website www.omiga.nl, dan verwerken we uw persoonsgegevens vertrouwelijk. De gegevens in het contactformulier worden niet opgeslagen, maar doorgestuurd naar een beveiligde mailomgeving. We gebruiken alleen technische of functionele cookies om de website te laten functioneren. Er worden geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies.

Ten slotte

Omiga behoudt het recht tot het wijzigen van deze privacy verklaring. Wijzigingen zullen op website www.omiga.nl worden gepubliceerd. Kijk op de website voor de laatste versie van deze verklaring. U kunt het register van verwerkingsactiviteiten hier raadplegen.

Versie: 1.1
Datum: mei 2021